کہ گفت او را کہ آید بوی یاری؟


کہ گفت او را کہ آید بوی یاری؟
کہ داد او را امید نوبہاری؟
چون آن سوز کہن رفت از دم او
کہ زد بر نیستان او شراری؟