ز بحر خود بجوی من گھر دہ


ز بحر خود بجوی من گھر دہ
متاع من بکوہ و دشت و در دہ
دلم نگشود از آن طوفان کہ دادے
مرا شوری ز طوفانی دگر دہ