بجلوت نی نوازیہای من بین


بجلوت نی نوازیہای من بین
بخلوت خود گدازیہای من بین
گرفتم نکتہ فقر از نیاگان
ز سلطان بی نیازیہای من بین