بہرحالی کہ بودم خوش سرودم


بہرحالی کہ بودم خوش سرودم
نقاب از روی ھر معنی گشودم
مپرس از اضطراب من کہ با دوست
دمی بودم دمے دیگر نبودم