شریک درد و سوز لالہ بودم


شریک درد و سوز لالہ بودم
ضمیر زندگے را وا نمودم
ندانم با کہ گفتم نکتہء شوق
کہ تنہا بودم و تنہا سرودم