ہنوز این خاک دارای شرر ہست


ہنوز این خاک دارای شرر ہست
ہنوز این سینہ را آہ سحر ہست
تجلی ریز بر چشمم کہ بینی
باین پیری مرا تاب نظر ہست