بکوی تو گداز یک نوا بس

 

بکوی تو گداز یک نوا بس
مرا این ابتدا این انتھا بس
خراب جر
أ
ت آن رند پاکم
خدا را گفت ما را مصطفی بس