ز شوق آموختم آن ہای و ہوئی


ز شوق آموختم آن ہای و ہوئی
کہ از سنگی گشاید آب جوئی
ہمین یک آرزو دارم کہ جاوید
ز عشق تو بگیرد رنگ و بوئی