بدہ دستی ز پا افتادگان را


بدہ دستی ز پا افتادگان را
بہ غیراللہ دل نادادگان را
از آن آتش کہ جان من بر افروخت
نصیبی دہ مسلمان زادگان را