تو ہم آن می بگیر از ساغر دوست


تو ہم آن می بگیر از ساغر دوست
کہ باشی تا ابد اندر بر دوست
سجودی نیست ای عبدالعزیز این
بروبم از مژہ خاک در دوست