سراپا درد درمان ناپذیرم


سراپا درد درمان ناپذیرم
نپنداری زبون و زار و پیرم
ہنوزم در کمانی میتوان راند
ز کیش ملتی افتادہ پیرم