بیا باھم در آویزیم و رقصیم


بیا باھم در آویزیم و رقصیم
ز گیتی دل بر انگیزیم و رقصیم
یکی اندر حریم کوچہء دوست
ز چشمان اشک خون ریزیم و رقصیم