ترا اندر بیابانی مقام است


ترا اندر بیابانی مقام است
کہ شامش چون سحر آئینہ فام است
بہرجائی کہ خواہی خیمہ گستر
طناب از دیگران جستن حرام است