مسلمانیم و آزاد از مکانیم


مسلمانیم و آزاد از مکانیم
برون از حلقہء نہ آسمانیم
بما آموختند آن سجدہ کز وی
بہای ھر خداوندی بدانیم