ز افرنگی صنم بیگانہ تو شو


ز افرنگی صنم بیگانہ تو شو
کہ پیمانش نمی ارزد بیک جو
نگاہی وام کن از چشم فاروق
قدم بیباک نہ در عالم نو