گناہ عشق و مستی عام کردند


گناہ عشق و مستی عام کردند
دلیل پختگان را خام کردند
بہ آہنگ حجازی می سرایم
’’نخستین بادہ کاندر جام کردند‘‘