نم اشک است در چشم سیاہش


نم اشک است در چشم سیاہش
دلم سوزد ز آہ صبحگاہش
ہمان می کو ضمیرم را برافروخت
پیاپی ریزد از موج نگاہش