چہ خوش صحرا کہ در وی کاروانہا


چہ خوش صحرا کہ در وی کاروانہا
درودی خواند و محمل براند
بہ ریگ گرم او آور سجودی
جبین را سوز تا داغے بماند