چہ خوش صحرا کہ شامش صبح خند است


چہ خوش صحرا کہ شامش صبح خند است
شبش کوتاہ و روز او بلند است
قدم ای راھرو آہستہ تر نہ
چو ما ہر ذرہ او دردمند است