امیر کاروان آن اعجمی کیست؟


امیر کاروان آن اعجمی کیست؟
سرود او بہ آہنگ عرب نیست
زند آن نغمہ کز سیرابی او
خنک دل در بیابانی توان زیست