مقام عشق و مستی منزل اوست


مقام عشق و مستی منزل اوست
چہ آتش ہا کہ در آب و گل اوست
نوای او بہ ہر دل سازگار است
کہ در ہر سینہ قاشی از دل اوست