غم پنہاں کہ بی گفتن عیان است


غم پنہاں کہ بی گفتن عیان است
چو آید بر زبان یک داستان است
رہی پر پیچ و راہی خستہ و زار
چراغش مردہ و شب درمیان است