بہ راغان لالہ رست از نو بہاران


بہ راغان لالہ رست از نو بہاران
بہ صحرا خیمہ گستردند یاران
مرا تنہا نشستن خوشتر آید
کنار آب جوی کوہساران