گہی شعر عراقی را بخوانم


گہی شعر عراقی را بخوانم
گہی جامی زند آتش بجانم
ندانم گرچہ آہنگ عرب را
شریک نغمہ ہای ساربانم