بپا ای ھم نفس باہم بنالیم


بپا ای ھم نفس باہم بنالیم
من و تو کشتہ شان جمالیم
دو حرفی بر مراد دل بگوئیم
بپای خواجہ چشمان را بمالیم