حکیمان را بھا کمتر نہادند


حکیمان را بھا کمتر نہادند
بہ نادان جلوہ مستانہ دادند
چہ خوش بختی ، چہ خرم روزگاری
در سلطان بہ درویشی گشادند