جہان چار سو اندر بر من


جہان چار سو اندر بر من
ہوای لامکان اندر سر من
چو بگذشتم ازین بام بلندی
چو گرد افتاد پرواز از پر من