درین وادی زمانی جاودانے


درین وادی زمانی جاودانے
زخاکش بی صور روید معانے
حکیمان با کلیمان دوش بردوش
کہ اینجا کس نگوید ’’لن ترانے‘‘