تب و تاب دل از سوز غم تست


تب و تاب دل از سوز غم تست
نوای من ز تاثیر دم تست
بنالم زانکہ اندر کشور ہند
ندیدم بندہ ئی کو محرم تست