شب ہندی غلامان را سحر نیست


شب ہندی غلامان را سحر نیست
بہ این خاک آفتابی را گذر نیست
بما کن گوشہ چشمی کہ در شرق
مسلمانی ز ما بیچارہ تر نیست