چہ گویم زان فقیری دردمندی


چہ گویم زان فقیری دردمندی
مسلمانی بہ گوھر ارجمندی
خدا این سخت جان را یار بادا
کہ افتاد است از بام بلندی