چسان احوال او را بر لب آرم


چسان احوال او را بر لب آرم
تو می بینی نہان و آشکارم
ز روداد دو صد سالش ہمین بس
کہ دل چون کندہ قصاب دارم