نماند آن تاب و تب در خون نابش


نماند آن تاب و تب در خون نابش
نروید لالہ از کشت خرابش
نیام او تہی چون کیسئہ او
بہ طاق خانہ ویران کتابش