دل خود را اسیر رنگ و بو کرد


دل خود را اسیر رنگ و بو کرد
تہی از ذوق و شوق و آرزو کرد
صفیر شاہبازان کم شناسد
کہ گوشش با طنین پشہ خو کرد