بروی او در دل ناگشاد


بروی او در دل ناگشاد
خودی اندر کف خاکش نزادہ
ضمیر او تہی از بانگ تکبیر
حریم ذکر او از پا فتادہ