بہ منزل کوش مانند مہ نو


بہ منزل کوش مانند مہ نو
درین نیلی فضا ہر دم فزون شو
مقام خویش اگر خواہی درین دیر
بحق دل بند و راہ مصطفی رو