چو موج از بحر خود بالیدہ ام من


چو موج از بحر خود بالیدہ ام من
بخود مثل گہر پیچیدہ ام من
از آن نمرود با من سر گران است
بہ تعمیر حرم کوشیدہ ام من