بیا ساقی بگردان ساتگین را


بیا ساقی بگردان ساتگین را
بیفشان بر دو گیتی آستین را
حقیقت را بہ رندی فاش کردند
کہ ملا کم شناسد رمز دین را