برون از سینہ کش تکبیر خود را


برون از سینہ کش تکبیر خود را
بخاک خویش زن اکسیر خود را
خودی را گیر و محکم گیر و خوش زی
مدہ در دست کس تقدیر خود را