مسلمانان کہ خود را فاش دیدند


مسلمانان کہ خود را فاش دیدند
بہ ہر دریا چو گوھر آرمیدند
اگر از خود رمیدند اندرین دیر
بجان تو کہ مرگ خود خریدند