گشودم پردہء از روی تقدیر


گشودم پردہء از روی تقدیر
مشو نومید و راہ مصطفی گیر
اگر باور نداری آنچہ گفتم
ز دین بگریز و مرگ کافری میر