بہ ترکان بستہ درہا را گشادند


بہ ترکان بستہ درہا را گشادند
بنای مصریان محکم نھادند
تو ہم دستی بدامان خودی زن
کہ بی او ملک و دین کس را ندادند