ہر آن قومی کہ می ریزد بہارش


ہر آن قومی کہ می ریزد بہارش
نسازد جز بہ بوہای رمیدہ
ز خاکش لالہ می روید ولیکن
قبائے دارد از رنگ پریدہ