خدا آن ملتی را سروری داد


خدا آن ملتی را سروری داد
کہ تقدیرش بدست خویش بنوشت
بہ آن ملت سروکاری ندارد
کہ دہقانش برای دیگران کشت