ز رازی حکمت قرآن بیاموز


ز رازی حکمت قرآن بیاموز
چراغی از چراغ او بر افروز
ولی این نکتہ را از من فرا گیر
کہ نتوان زیستن بی مستی و سوز