خلافت بر مقام ما گواہی است


خلافت بر مقام ما گواہی است
حرام است  نچہ بر ما پادشاہی است
ملوکیت ہمہ مکر است و نیرنگ
خلافت حفظ ناموس الہی است