در افتد با ملوکیت کلیمی


در افتد با ملوکیت کلیمی
فقیری بے کلاہی ، بی گلیمی
گہی باشد کہ بازیھای تقدیر
بگیرد کار صرصر از نسیمی