ہنوز اندر جہان  دم غلام است


ہنوز اندر جہان  دم غلام است
نظامش خام و کارش ناتمام است
غلام فقر  ن گیتی پناہم
کہ در دینش ملوکیت حرام است