محبت از نگاہش پایدار است


محبت از نگاہش پایدار است
سلوکش عشق و مستی را عیار است
مقامش عبدہ‘  مد ولیکن
جہان شوق را پروردگار است