بہ ملک خویش عثمانی امیر است


بہ ملک خویش عثمانی امیر است
دلش  گاہ و چشم او بصیر است
نپنداری کہ رست از بند افرنگ
ہنوز اندر طلسم او اسیر است